Obchodné zručnosti

Úvod / Kurzy / Blížiace sa kurzy / Obchodné zručnosti

Termín kurzov: 24. a 26.11.2021

Miesto konania: obecný úrad Horný Hričov

Cena: 310,80€ s DPH

Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Absolventi budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

Cieľová skupina

Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére

Obsahová náplň

Reč tela

 • Vysvetlenie významu „Reč tela“
 • Vysvetlenie čo môžu znamenať jednotlivé postoje, gestikulácia, gestá, pohyby, mimika, pohľad, dotyky, podanie rúk, postoj chodidiel a ostatné neverbálne prejavy

Verbálna a neverbálna komunikácia

 • Vysvetlenie významu „Verbálna a neverbálna komunikácia“
 • Verbálna komunikácia, rozdelenie – hovorová a písomná
 • Verbálna komunikácia – Hlas (tempo, intenzita, prestávky), argumenty
 • Neverbálna komunikácia – mimika, gestika, očný kontakt, haptika, proxemika, posturika, postoj tela
 • „Aktívne počúvanie“ – ako správne počúvať

Typológia osobnosti zákazníka a techniky jednania

 • Typológia ľudí podľa Junga
 • Aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Predajný proces

 • Členenie a fázy predajného procesu

Príprava na obchodné rokovanie

 • Stanovenie cieľa
 • Príprava materiálov, informačných prostriedkov a ich využívanie
 • Práca s informáciami o zákazníkovi

Obchodné rokovanie

 • Predstavenie, prvý dojem, využitie verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Zahájenie rozhovoru o čom hovoríme a o čom nie
 • Zisťovanie potrieb zákazníka
 • Otvorené a uzavreté otázky – využitie počas obchodného rokovania
 • Sumarizácia a parafrázovanie
 • Požiadanie o uzavretie obchodu
 • Praktické precvičovanie obchodného rokovania – následná analýza a rozbor

Kroky po obchodnom rokovaní

 • Prečo obchodné rokovanie nekončí návštevou klienta
 • Ako si klienta získam pre dlhodobú spoluprácu
 • Starostlivosť o klienta – práca s poznámkami a „kartou zákazníka

Práca s námietkami

 • Čo je to námietka? – vysvetlenie pojmu
 • Dôvody vzniku námietok
 • Členenie námietok
 • Metódy zvládania námietok

Predajná metóda

 • Metóda AIDA – zaujatie pozornosti, vzbudenie záujmu, vzbudenie túžby, predajná akcia
 • Praktické precvičovanie predajných metód – následná analýza a rozbor