Majstri vo výrobe

Úvod / Kurzy / Manažment / Majstri vo výrobe

Základné info o kurze

  Termín kurzov:  3. a 5.8.2021
  Miesto konania: Horný Hričov, kultúrny dom
  Cena:  382,80 € (319 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa
Absolventi sa zdokonalia v hodnotení podriadených. Budú poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií pri medziľudskej komunikácií, spoznajú kritériá a filozofiu hodnotenia. Spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení hodnotiaceho pohovoru a dokážu využiť hodnotenia ako jeden z nástrojov vedenia podriadených.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
8 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia

„Majster“ – jeho funkcie a úlohy

 • majster – riadiaci pracovník, vodca, kouč, priateľ, šéf, jeho úloha smerom k podriadeným a nadriadeným

Komunikácia

 • komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
 • Tri kruhy – tím/jednotlivec/úloha
 • komunikácia v krízových situáciách

Typológia osobnosti

 • typológia ľudí podľa Junga
 • aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Štýly vedenia ľudí

 • riadenie
 • koučing
 • podpora
 • delegovanie

Transakčná analýza

 • využitie TA v komunikácií a riadení ľudí
 • egostavy
 • pozitívne a negatívne pôsobenie

Stanovenie cieľov

 • metóda stanovovania cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovanie cieľov

„Pomôcky“ pre Vás

 • spätná väzba – možnosti, zásady a formy poskytovania
 • praktický nácvik podávania spätnej väzby
 • podpora a pochvala

Plánovanie času a aktivít

 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov