Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Úvod / Kurzy / Manažment / Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Základné info o kurze

  Termín kurzov:  20. – 21.2.2019
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 382,80€ (319€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 6 záujemcov.

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa
Absolventi spoznajú výhody pozitívneho myslenia, zdokonalia sa v riadení svojich podriadených, spoznajú nové formy vedenia a rozhodovania.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
„Manažér“ a jeho funkcie

 • manažér – riadiaci pracovník, vodca, kouč, priateľ, šéf, jeho význam pre podriadených a nadriadených

Metódy skupinového rozhodovania

 • metódy skupinového rozhodovania benchmarking, Delfská metóda, brainstorming – dôležité princípy pri brainstormingu, jeho prínos a význam
 • praktický nácvik správneho prevedenia brainstormingu

Komunikácia manažéra

 • komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
 • nerozhodnosť je horšia ako nesprávne rozhodnutie – prečo sme nerozhodní, čo to spôsobuje, akým aktivitám sa v práci prevažne venujeme – určenie pomeru medzi strategickými a operatívnymi aktivitami, rozhodovanie v istote a neistote, chyby v rozhodovaní a možnosti ich eliminácie
 • komunikácia v krízových situáciách
 • praktický nácvik komunikácie v rôznych situáciách

Dôležité vlastnosti manažéra

 • tvorivosť – percepčné, emočné, intelektové a výrazové bariéry, bariéry kultúry a prostredia, metódy podpory tvorivosti
 • praktický nácvik rozvoja tvorivosti, prekonávania predsudkov a mýtov
 • spätná väzba – možnosti, zásady a formy poskytovania
 • praktický nácvik podávania spätnej väzby
 • princípy empatickej komunikácie – najprv pochopme a potom sa snažme byť pochopení